Ross & Cromarty War Memorials

A Later History of the Seaforth Highlanders

English with Gaelic translation

 

It will facilitate reading of inscriptions on the various Memorials if something is known of the Battalions involved. In all there were up to 17 Battalions in the 1914-1918 War and 7 in the 1939-1945.

A website (2014) which contains a lot of information is titled: The Seaforth Highlanders (Ross-shire Buffs, The Duke of Albany's) where copious detail on all Battalions, ie 1st to 10th, will be found at:

Seaforth Highlanders

The following two extracts are from another good website where a lot more detail will be found at:

Seaforth battalions

____________________________________________________

Seaforths, 4th Battalion in World War I

1/4th (Ross Highland) Battalion Territorial Force
04.08.1914 Stationed at Dingwall, Scotland as part of the Seaforth & Cameron Brigade of the Highland Division and then moved to Bedford.
07.11.1914 Mobilised for war leaving the Highland Division and landed at Havre and transferred to the Dehra Dun Brigade of the 7th (Meerut) Division and engaged in various actions on the Western Front.
06.11.1915 Transferred to the137th Brigade of the 46th Division
13.11.1915 Transferred to the 46th Brigade of the 15th Division
07.01.1916 Transferred to the 154th Brigade of the 51st Division
During 1916
The attacks on High Wood, The Battle of the Ancre.
During 1917
The First and Second Battles of the Scarpe, The capture and defence of Roeux, The Battle of Pilkem Ridge, The Battle of Menin Road Ridge.
During 1918
The Battle of St Quentin, The Battle of Bapaume, The Battle of Estaires, The Battle of Hazebrouck, Battles of the Marne, The Battle of the Scarpe, The pursuit to the Selle, The Battle of the Selle, The Final Advance in Picardy.
11.11.1918 Ended the war in France, Escaudoeuvres N.E. of Cambrai.

____________________________________________________

WW2 Battalions of the Seaforth Highlanders

1st Battalion:
1942: The Battalion was involved the Burma Campaign and attached to the 23rd Indian Div. See the story below relating to this feature.

2nd Battalion:
1940: The Battalion were part of the BEF and of the reconstituted 152 Brigade, 51st (Highland) Division
September 1944: It fought at Le Harve.
03 October 1944: The Battalion along with the 5th Battalion went to Best, Holland

4th Battalion:
1940: The Battalion was part of the BEF and of the 152 Brigade, 51st (Highland) Division.

5th Battalion:
The Battalion was nicknamed the 'Highway Decorators'. It was part of the reconstituted 152 Brigade, 51st (Highland) Division. 10/11 September 1944: Were along with the 5th Camerons, leading Battalions on the assault at Le Harve. 03 October 1944: The Battalion along with the 2nd Battalion went to Best, Holland 6th Battalion:
1940: The Battalion was sent to France as part of the BEF.
May 1940: It was involved in the Blitzkrieg.
01 June 1940: The remains of the Battalion were evacuated from Dunkirk.

7th Battalion:
26 June 1944: The Battalion in the 15th (Scottish) Division.


The very end (1960) - watch the video. Seaforth's Last Parade

1985: June, Lt Col Cuthbertson re-plants a Commemorative Tree. To see click here
Story - Seaforths in Burma in WW2
I usually went to the Thunderton House Public Bar on my annual visit to Elgin where it was my habit to have a dram (usually a 'MacAllan') with a pint of Guinness. Then I would have a second dram, a blend (usually 'Spey Royal').

On one occassion I noticed that there were quite a few Seaforth blazer badges, so I remarked, "Quite a few Seaforths here, I see". To which the barman replied, "Aye - we're a' Seaforths - and we're a' ex-14th Army". "Oh", I replied, "I was in Jungle Training School at Chichester on VJ Day (15 Aug 1945)", at which point the barman took my dram and filled it up to the top. When I finished that, and asked for the blend, damned if he din't fill that up to the top as well!!
After that, I did not want to drive, so I went for a walk to Grant Park. During that walk I saw a plaque on thr Library outside wall which read 'that Morayshire provided 8,000 men to the Seaforths, of which 7000 were killed or wounded. Very sobering!

 

Fiosrachadh nas fhaide air adhart ann an eachdraidh nan Sìophortach Cuidichidh e le bhith leughadh na tha sgràobhte air na Carraighean-cuimhne ma tha beagan fiosrachaidh agad mu na Batàilianan aig na saighdearan. Uile-gu-làir bha suas ri 17 Batàilianan ann an 1914-1918 agus 7 ann an 1939-1945.

Tha làrach-làn (2014) ann le tàrr fiosrachaidh leis an ainm: Na Sìophortaich (€˜Buffs Shiorrachd Rois, Saighdearan Gàidhealach Dhiàc Albanaidh), far am faighear tàrr fiosrachaidh mu gach Batàilian, me, 1mh gu 10mh. Gheibhear an làrach aig:

Sìophortaich Gàidhealach

Chaidh na h-earrainnean a leanas a thogail bho làrach-làn math eile, far am faighear fiosrachadh mionaideach:

Seaforth battalions

____________________________________________________

Na Sìophortaich, 4mh Batàilian sa Chogadh Mhòr

4mh Batàilian (Feachd Sgàreil) (Ros, a' Ghàidhealtachd)

04.08.1914
Stàidhichte ann an Inbhir Pheofharain, Alba mar phàirt de Bhragàd nan Sìophortach is nan Camshronach ann an Roinn- chogaidh na Gàidhealtachd agus tha iad an uair sin a'€™ gluasad gu Bedford.

07.11.1914
Air an cur chun a' chogaidh agus iad a'€™ fàgail Roinn-chogaidh na Gàidhealtachd agus a' tighinn air tìr ann an Havre agus iad a-nis nam pàirt de Bhragàd Dehra Dun den 7mh Roinn-chogaidh (Meerut), a tha a'€™ gabhail pàirt ann an diofar bhlàran air a' Bhlàr an Iar.

06.11.1915
Air an gluasad chun an 137mh Bragàd den 46mh Roinn-chogaidh

13.11.1915
Air an gluasad chun an 46mh Bragàd den 15mh Roinn-chogaidh

07.01.1916
Air an gluasad chun an 154mh Bragàd den 51mh Roinn-chogaidh

Ann an 1916 An sàs sna h-ionnsaighean air a' Choille àird, Blàr Ancre. Ann an 1917 An sàs ann an Ciad is Dàrna Blàran Scarpe, a' gleidheadh is a' dìon Roeux, Blàr Druim Philkem, Blàr Druim Rathad Mhenin.

Ann an 1918
An sàs ann am Blàr St Quentin,Blàr Bhapaume, Blàr Estaires,
Blàr Hazebrouck, Blàran a' Mharne, Blàr Scarpe,
an ruaig air na Gearmailtich chun Selle, Blàr Shelle,
An Do airadhart mu dheireadh ann am Picardy.

11.11.1918
Chrìochnaich iad an cogadh san Fhraing, Escaudoeuvres, ear-thuath air Cambrai.

____________________________________________________

Batàilianan nan Sìophortach san Dàrna Cogadh

1mh Bhatàlian:
1942: Ghabh am Batàilian pàirt ann an Iomairt-chogaidh Bhurma agus iad mar phàirt den 23mh Roinn- chogaidh Innseanaich.
Faic an stòiridh gu h- ìosal co-cheangailte ris an iomairt-chogaidh seo.

2mh Batàilian:
1940: Bha am Batàilian mar phàirt de dh'Fheachd Turas- cogaidh Bhreatainn (BEF) agus an 152mh Bragàd a chaidh ath- stùidheachadh, mar phàirt den 51mh Roinn-chogaidh (a' Ghàidhealtachd). 1940:
Sultain 1944: An sàs ann am blàran aig Le Havre.
03 Dàmhair 1944: Chaidh am Batàilian, còmhla ris a’ 5mh Batàilian, gu Best, san Ã’laind. September 1944: It fought at Le Havre.

3mh Batàilian: na fheachd chùl-taic.

4mh Batàilian: 1940: Bha am Batàilian mar phàirt de dh'€™Fheachd Turas-cogaidh Bhreatainn (BEF) agus an 152mh Bragàd, mar phàirt den 51mh Roinn-chogaidh (a' Ghàidhealtachd).

5mh Batàilian:
Fhuair am Batàilian am far-ainm Luchd-sgeadachaidh nan Rathaidean’. Bha e mar phàirt den 152mh Bragàd,
51mh Roinn-chogaidh (a' Ghàidhealtachd).
10/11 Sultain 1944: Bha iad còmhla ris na 5mh Camshronaich, air aghaidh a' bhlàir còmhla ri Batàilianan a bha toirt ionnsaigh air Le Havre. 03 Dàmhair: Chaidh am Batàilian, còmhla ris an 2mh Batàlian, gu Best, san À’laind.

6mh Batàilian: 1940: Chaidh am Batàilian a chur don Fhraing mar phàirt de dh'€™Fheachd Turas-cogaidh Bhreatainn (BEF). Cèitean 1940: Bha e an sàs ann am blàran a' Bhlitzkrieg. 01 Ò’gmhios 1940: Chaidh na bha air fhàgail den Bhatàilian a thoirt air falbh a'  Dunkirk.

7mh Batàilian: 26 Ò’gmhios 1944: Tha am Batàilian mar phàirt den 15mh Roinn-chogaidh (Albannach). 7th Battalion: coimhead air a' bhidio seo.
The very end (1960) - watch the video. Seaforth's Last Parade 1985: Ògmhios, an Leifteanant Còirnealair Cuthbertson a' cur Craobh Chuimhneachaidh. Briog an seo gus a faicinn: 1985: seo
Stòiridh - Na Sìophortaich ann am Burma san Dàrna Cogadh
Gu h-àbhaisteach, bhithinn a'€™ tadhal air an Taigh- seinnse Thunderton nuair a bhithinn a' dol a dh'€™Eilginn gach bliadhna, far an robh e na chleachdadh dhomh a bhith gabhail drama (€˜MacAllan€™, gu h-àbhaisteach) agus pinnt Guinness. An uair sin ghabhainn dàrna drama, uisge-beatha measgaichte (Spey Royal€™, gu h-àbhaisteach). Thug mi an aire aon turas gun robh grunn dhaoine ann le bràistean nan Sìophortach air na seacaidean aca, agus thuirt mi: a' Tha deagh chuid Shìophortaich a-staigh an seo, tha mi a’ faicinn.a' Thuirt fear a’ bhàr, Tha, '€™s e àite airson Sìophortaich a tha seo, agus don fheadhainn a bha san 14mh Arm, a' fhreagair mise, '€œBha mise ann an Sgoil- thrùanaidh na Dlùth-choille ann an Chichester air Latha VJ. a Thog fear a' bhàr mo ghlainne agus lìon e chun a' mhullaich i le uisge-beatha. Nuair a dh’òl mi sin, dhà€™iarr mi drama eile, agus dù rinn e ach a’ ghlainne a lìonadh a-rithist!!! Cha robh mi airson dràibheadh 's dùidh sin, mar sin chaidh airson cuairt ann am Pàirce nan Granndach. Air a' chuairt agam chunna mi leac air balla an leabharlainn, agus sgrìobhte air bha, a' chaidh 8,000 duine a'  Siorrachd Mhoireibh dha na Sìophortaich, agus chaidh 7,000 dhiubh sin a mharbhadh no a leòn. a' Dh'fhàg sin mi gu math sòbarra!

 

 

Return to Main Menu Monument Selection Back to Seaforth history
>